Marijke de Boer

Reedride oan't it net mear nedich is!

( 150 km | Member of team: Team ABN AMRO )

More information
Wij gean de útdaging oan!
21 januari 2020 
Sille wy tegearre de alternative alvestêdentocht reedride. 

In útdaging die helaas net foar eltsenien fanselssprekkend is. 
Om die reden sette wij ús mei Skate4AIR yn om jild op te heljen foar
ûndersyk nei medisinen, wermei we minsken mei taaislijmsykte in normaal
libben jaan kinne.
 

Wurde jo ek sponsor fan dit moaie doel? Alfêst bedankt!
Activity: 150 km

Available activities:

  • 200 km
  • 150 km
  • 100 km
  • 50 km (only for CF patients)
  • Ik help als vrijwilliger
10
22/01/2020
09:20

Elisa

View all